Ahir Zaman'da Bir Avuç Garip Muvahhid

Hamd ALLAH Subhânehû Ve Teâla ya mahsustur. Ona hamd eder Ondan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ve amellerimizin kötülüğünden Ona sığınırız. Onun hidâyete erdirdiğini hiç kimse saptıramaz saptırdığını ise hiç kimse hidâyete erdiremez. Şehâdet ederim ki ALLAH tan başka ibâdete lâyık hiçbir ilâh yoktur. Ve yine şehâdet ederim ki Muhammed aleyhisselâm Onun kulu ve Rasûlüdür. Bundan sonra:

İLİM İÇİN NİYET ETMEK Müminlerin emîri Ömer bin Hattâb radîyallâhu anhdan rivâyet edildiğine göre Rasûlullâh sallallâhu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Ameller niyetlere göredir. Herkese ancak niyet ettiği şey vardır. Öyleyse kimin hicreti Allâha ve Rasûlüne ise onun hicreti Allâha ve Rasûlünedir. Kimin hicreti de elde edeceği bir dünyâlığa veya evleneceği bir kadına ise onun hicreti de o hicret ettiği şeyedir. SAHÎH HADÎS Buhârî 54 Müslim 1907

İLİM İÇİN NİYETTE İHLÂSLI OLMAK ALLAH Subhânehu ve Teâlâ şöyle buyurmaktadır: Hâlbuki onlara dîni ancak Allâha has kılarak ve hanifler olarak Allâha ibâdet etmeleri namazı kılmaları ve zekâtı vermeleri emredilmişti. İşte dosdoğru dîn budur. [el-Beyyine: 98/5] Abdullâh İbn Ömer radîyallâhu anhumâdan rivâyet edildiğine göre Rasûlullâh sallallâhu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Her kim Allâhtan başka bir şey için ilim taleb ederse veya o ilimle Allâhdan başka bir maksad edinirse cehennemdeki yerine hazırlansın. HASEN HADÎS Tirmizî 2655 İbn Mâce 258 Kab bin Mâlik radîyallâhu anhdan rivâyet edildiğine göre Rasûlullâh sallallâhu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: ALLAH sırf âlimlerle tartışıp boy ölçüşmek veya sefihlerle aklı ve dîni kıt kimselerle mücâdele etmek ya da insânların dikkatini üzerine çekmek için ilim öğrenen kimseyi cehenneme sokacaktır. HASEN HADÎS Tirmizî 2654 Taberânî el-Kebîr: 199

İLMİN ÖNCELİĞİ VE ONU TÂLEB ETMENİN HÜKMÜ ALLAH Subhânehu ve Teâlâ şöyle buyurmaktadır: İyi bil ki Allâhtan başka ibâdete layık hiçbir ilâh yoktur. [Muhammed: 47/19] Enes bin Mâlik radîyallâhu anhdan rivâyet edildiğine göre Rasûlullâh sallallâhu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: İlim taleb etmek her Müslüman üzerine farzdır. [SAHÎH HADÎS İbn Mâce 224 Taberânî el-Evsat: 9]

İLİM ANCAK ÖĞRENMEKLE ELDE EDİLİR Ebû Derdâ radîyallâhu anhdan rivâyet edildiğine göre Rasûlullâh sallallâhu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: İlim ancak öğrenmekle elde edilir. HASEN HADÎS Taberânî el-Evsât: 2663 Beyhakî Şuabul-Îmân: 10254

İLİM ÖĞRENMENİN YOLU Allâh Subhânehu ve Teâlâ şöyle buyurmaktadır: Eğer bilmiyorsanız ilim sâhiblerine sorun. [en- Nahl: 16/43] İbn Ebî Müleyke radîyallâhu anhdan rivâyet edildiğine göre o şöyle demiştir: Âişe radîyallâhu anhâ bilmediği herhangi bir şeyi işitirse öğrenmek için muhakkak Nebî sallallâhu aleyhi ve selleme müracaat ederdi. SAHÎH HADÎS Buhârî 103 Beğavî 4319

İLMİ KAYBOLMAMASI İÇİN YAZMAK Abdullâh İbn Amr radîyallâhu anhumâdan rivâyet edildiğine göre o şöyle demiştir: Ben muhâfaza etme düşüncesiyle Rasûlullâh sallallâhu aleyhi ve sellemden işittiklerimin hepsini yazıyordum. Kureyş kabilesinden bazı Müslümanlar: Rasûlullâh sallallâhu aleyhi ve sellem öfkeli halinde de sâkin halinde de konuşan bir insân iken sen ondan duyduğun her şeyi yazıyor musun diyerek beni bundan menettiler. Ben de yazmaktan vazgeçtim ve bu durumu Rasûlullâh sallallâhu aleyhi ve selleme anlattım. Parmağıyla ağzına işaret ederek: Sen yaz. Varlığım elinde olan Allâha yemin olsun ki bundan haktan başkası çıkmaz buyurdu.[SAHÎH HADÎS Ebû Dâvud 3646 Dârimî 501]

ALLÂHTAN FAYDALI İLİM İSTEMEK Allâh Subhânehu ve Teâlâ şöyle buyurmaktadır: De ki: Ey Rabbim İlmimi artır. Tâhâ: 20/114 Câbir radîyallâhu anhdan rivâyet edildiğine göre Rasûlullâh sallallâhu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allâhtan faydalı ilim isteyin. Faydasız ilimden de Allâha sığının.HASEN HADÎS İbn Mâce  3843 Beyhakî Şuabul-Îmân: 1644 Ebû Hureyre radîyallâhu anhdan rivâyet edildiğine göre Rasûlullâh sallallâhu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allâhım Bana öğrettiğin ilimden beni yararlandır. Yararlı olan ilmi bana öğret. İlmimi artır. SAHÎH HADÎS Tirmizî 3599 İbn Mâce 251

İLİM AMEL ETMEK İÇİNDİR Allâh Subhânehu ve Teâlâ şöyle buyurmaktadır: Tevrat ile yükümlü tutulup da onunla amel etmeyenlerin durumu ciltlerle kitâb taşıyan eşeğin durumu gibidir. [el-Cumâ: 62/5] İbn Mesûd radîyallâhu anhdan rivâyet edildiğine göre Rasûlullâh sallallâhu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kıyâmet günü insânoğlu şu beş şeyden sorguya çekilmedikçe Rabbinin huzurundan ayrılamaz: Ömrünü nerede geçirdiğinden gençliğini nerede tükettiğinden malını nerden kazandığından nereye harcadığından ve ilmiyle nasıl amel ettiğinden. [HASEN HADÎS Tirmizî  2416Taberânî el-Kebîr: 9772 Cündeb bin Abdullâh radîyallâhu anhdan rivâyet edildiğine göre Rasûlullâh sallallâhu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: İnsânlara hayrı öğreten fakat kendini unutan bir âlimin misâli insânları aydınlatan fakat kendini tüketen bir lamba gibidir. HASEN HADÎS Taberânî el-Kebîr: 1681 el-Bağdâdî İktizaul-İlmil-Amel: 70

İLMİ YAYMAK Allâh Subhânehu ve Teâlâ şöyle buyurmaktadır: Hani Allâh kendilerine kitâb verilenlerden onu mutlaka insânlara açıklayacaksınız ve gizlemeyeceksiniz diye söz almıştı. [Âli İmrân: 3/187] Abdullâh bin Amr radîyallâhu anhumâdan rivâyet edildiğine göre Rasûlullâh sallallâhu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Benden bir âyet bile olsa tebliğ edin. İsrâîl oğullarından nakledin İslâma uygun olduğu sürece bunda bir sakınca yoktur. Her kim bilerek benim adıma yalan söylerse cehennemdeki yerine hazırlansın. [SAHÎH HADÎS Buhârî 3461 Tirmizî 2669] Abdullâh bin Mesûd radîyallâhu anhdan rivâyet edildiğine göre Rasûlullâh sallallâhu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allâh bizden herhangi bir şeyi işiten ve işittiği gibi de tebliğ edip başkalarına aktaran kişinin yüzünü ak etsin. Çünkü tebliğ edilen kişi benden işiterek tebliğ edenden daha anlayışlı ve kavrayışlı olabilir. [SAHÎH HADÎS Tirmizî 2657 İbn Mâce 232 İbn Abbâs radîyallâhu anhdan rivâyet edildiğine göre Rasûlullâh sallallâhu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: İlim öğretin kolaylaştırın ve zorlaştırmayın Biriniz kızdığında sussun. HASEN HADÎS Ahmed 2136 Bezzâr 4872 Sehl bin Sad radîyallâhu anhdan rivâyet edildiğine göre Rasûlullâh sallallâhu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allâha yemin ederim ki Allâh Azze ve Cellenin senin aracılığınla bir tek kişiyi hidâyete kavuşturması senin kırmızı develere sâhib olmandan daha hayırlıdır. SAHÎH HADÎS Buhârî 4210 Müslim 2406 Muâz bin Enes radîyallâhu anhdan rivâyet edildiğine göre Rasûlullâh sallallâhu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Bir ilim öğreten kimseye -onların sevabında bir eksilme olmaksızın- öğrettiği ilimle amel edenlerin kazandıkları sevâb kadar sevâb verilir. HASEN HADÎS İbn Mâce 240 Taberânî el-Kebîr: 446

İLMİN ASILLARI ALLAH Subhânehu ve Teâlâ şöyle buyurmaktadır: Rabbinizden size indirilene ittibâ edin. Ondan başka velîlere uymayın. Ne kadar az öğüt alıyorsunuz. [el-Arâf: 7/3] Ey îmân edenler Allâha ve Rasûlüne itaat edin. Ve sizden olan ulul-emre de itaat edin. [en-Nisâ: 4/59] Amr bin Avf radîyallâhu anhdan rivâyet edildiğine göre Rasûlullâh sallallâhu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Size iki şey bırakıyorum. Bunlara sımsıkı sarıldığınız sürece asla doğru yoldan sapmayacaksınız. Bunlar: Allâhın Kitâbı ve Rasûlünün Sünnetidir. [SAHÎH HADÎS: Mâlik 1874 İbn Abdilberr Câmiu: 1389] Ebû Huzeyfe radîyallâhu anhdan rivâyet edildiğine göre Rasûlullâh sallallâhu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Emânet gökten insânların kalblerinin özüne inmiştir. Kurân nâzil olmuş ve onlar Kurânı okumuşlar ve Sünnetten öğrenmişlerdir. SAHÎH HADÎS Buhârî 7276 Müslim 230 Mikdâm bin Madikerib radîyallâhu anhdan rivâyet edildiğine göre Rasûlullâh sallallâhu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Süslü koltuğuna yaslanmış adama benim hadîslerimden birisi okunur da o kişinin vaziyetini hiç bozmadan: Bizlerle sizler arasında ALLAH Subhânehû Ve  Teâlânın Kitâbı vardır. Ondan bulduğumuz helâl şeyleri helâl sayıyoruz haram olarak bulduğumuz şeyleri de haram kabul ediyoruz diyeceği zaman yaklaşmıştır. Sizleri uyarıyorum Allâh Rasûlü sallallâhu aleyhi ve sellemin haram kıldığı şeyler Allâhu Teâlânın haram kıldığı şeyler gibidir. SAHÎH HADÎS İbn Mâce 12 Ahmed 17194

İLMİN ASILLARINA BAĞLANMAK Allâh Subhânehu ve Teâlâ şöyle buyurmaktadır: Ey îmân edenler Allâha itaat edin ve Rasûle itaat edin. Amellerinizi boşa çıkarmayın. Muhammed: 47/33 Rasûl size neyi verdiyse onu alın neyi de size yasak ettiyse ondan vazgeçin. Allâha karşı gelmekten sakının Şüphesiz Allâhın azâbı çetindir. el-Haşr: 59/7 Kim Allâha ve Rasûlüne karşı gelirse şüphesiz onlar için içinde ebedî kalacakları cehennem ateşi vardır. el-Cin: 72/23 Ebû Hureyre radîyallâhu anhdan rivâyet edildiğine göre Rasûlullâh sallallâhu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Yüz çevirenden başka ümmetimin hepsi Cennete girecektir. Orada bulunanlar yüz çeviren kimdir Ey Allâhın Rasûlü deyince: Bana itaat eden Cennete girer. Bana isyân eden de yüz çevirmiş demektir buyurdu. SAHÎH HADÎS Buhârî 7280 Ahmed 8729 İrbâd bin Sâriye radîyallâhu anhdan rivâyet edildiğine göre Rasûlullâh sallallâhu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Size Allâhtan korkmanızı başınızdaki idâreci Habeşli bir köle olsa bile onu dinleyip itaat etmenizi tavsiye ederim. Çünkü benden sonra sizden kim yaşarsa o pek çok dîni ihtilaflara şâhid olacaktır. Bu sebeble size gereken sünnetime ve doğru yolum üzerinde bulunan halifelerimin sünnetine sarılmaktır. Bu sünnetlere azı dişlerinizle sarılın. Sizi dîn adına sonradan ortaya atılan işlerden sakındırırım. Çünkü sonradan ortaya atılan her iş bidattır ve her bidat da sapıklıktır. SAHÎH HADÎS: Ebû Dâvud 4607 Tirmizî 2676 Âişe radîyallâhu anhâdan rivâyet edildiğine göre Rasûlullâh sallallâhu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Her kim dînimizde olmayan bir şey ihdâs ederse uydurursa ihdâs ettiği o şey merdûddur. Diğer bir rivâyette ise şöyle buyurmuştur: Her kim dînimizde olmayan bir amel işlerse işlediği o amel merdûddur. SAHÎH HADÎS: Buhârî 2697 Müslim 1718 İLMİN FAZİLETİ ALLAH Subhânehu ve Teâlâ şöyle buyurmaktadır Allâh içinizden îmân edenlerin ve kendilerine ilim verilenlerin derecelerini yükseltir. el-Mücâdele: 58/11 Ebû Huzeyfe el-Yemân radîyallâhu anhdan rivâyet edildiğine göre Rasûlullâh sallallâhu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: İlmin fazileti ibâdetin faziletinden daha hayırlıdır. Dînde en hayırlı şey de veradır Allâh Azze ve Celle korkusudur HASEN HADÎS Taberânî el-Evsât: 3960 Hâkim 317 Ebû Mûsâ radîyallâhu anhdan rivâyet edildiğine göre Rasûlullâh sallallâhu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allâhın benim aracılığımla gönderdiği hidâyet ve ilim bol yağmura benzer. Bu yağmur bazen toprağın öyle bir kısmına isâbet eder ki bu kısım bereketlidir suyu kabul eder çayır ile bol ot yetiştirir. Bir kısmı da bir kayalık gibi olur suyu üstünde tutar da Allâh insânları onunla faydalandırır. Bu sudan hem içerler hem de hayvanlarını sularlar ekin ekerler. Diğer bir kısmı ise düz ve kaypaktır. Ne suyu tutar ne çayır bitirir. Allâhın dînini anlayıp da Allâhın benim aracılığımla gönderdiğinden yararlanan bunu öğrenen ve öğreten kimse ile bunu duyduğu vakit kafasını kaldırmayan ve Allâhın benim aracılığımla gönderdiği hidâyeti kabul etmeyen kişinin misâli işte budur. SAHÎH HADÎS Buhârî 79 Müslim 2282 Ebu Hureyre radîyallâhu anhdan rivâyet edildiğine göre Rasûlullâh sallallâhu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: İnsân öldüğünde üç şey hariç ameli kesilir. Bunlar: Sadaka-i câriye faydalanılan ilim ve kendisine duâ eden sâlih bir evlâttır. SAHÎH HADÎS Müslim 1631 Ebû Dâvud 2880 Enes bin Mâlik radîyallâhu anhdan rivâyet edildiğine göre o şöyle demiştir: Nebî sallallâhu aleyhi ve sellem zamanında iki kardeş vardı. Bunlardan biri ilim için Nebî sallallâhu aleyhi ve sellemin yanına gelirdi. Diğeri de geçimlerini temin etmek için çalışırdı. Çalışan kardeş Nebî sallallâhu aleyhi ve selleme diğer kardeşini çalışmadığından dolayı şikâyet etti. Bunun üzerine Nebî sallallâhu aleyhi ve sellem: Belki de sen o kardeşinin sayesinde rızıklandırılıyorsun buyurdu. SAHÎH HADÎS Tirmizî 2345 Hâkim 320 Hamd âlemlerin rabbi olan ALLAH Subhânehû Ve Teâla ya mahsustur. Salât ve selâm yaratılmışların en hayırlısı Muhammed sallallâhu aleyhi ve sellemin âlinin ve ashabının üzerine olsun.

# YAZARIN DİĞER YAZILARI

Yazar Hacı Ahmet Ünlü - Mesaj Gönder


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak CT Haber Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan CT Haber hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz


Şehir Markaları

1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı parlatın.

0 (505) 453 50 40
Reklam bilgi

Anket CT Haber Sitemizin Yeni Görünümünü Beğendiniz mi ?