Nevşehir AK Parti İl Teşkilatı Ne İş Yapar?

Genel seçimlere hazırlanmak üzere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atanan Nevşehir AK Parti İl yönetimi sizce nasıl çalışıyor. 

Genel seçimlere hazırlanmak üzere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atanan Nevşehir AK Parti İl yönetimi sizce nasıl çalışıyor. 

AK Parti İl Başkanı olarak atanan Ali Kemikkıran'da goreve geldiğinden beri partililer tarafından kabul edilmiş durumda değil. AK Partililer tarafından beklentilerin çok uzağından kalan Başkan Ali Kemikkıran partinin tel tel dökülmesine engel olamaması sonra parti içinden yeniden bir il başkanlığı arayışı başladı bile...   

AK Parti Nevşehir İl Başkanı Ali Kemikkıran son icraatı ise eleştirilere cevap veremeyip haftalık  çıkan CT Haber Gazetesi basın yeri olan matbaaya baskı yapmak oldu 

Peki Genel seçimlere bir yıllık süre kala görevde olan  İl/ilçe Başkanlarının, İl/ İlçe Başkan Yardımcıları ne iş yapacaklar, görev ve yetkileri nedir?

İl Yürütme Kurulunun Görev ve Yetkileri

 • İl yönetim kurulunun gündemini hazırlamak,
 • İl teşkilatında istihdam edilecek personelin kadro ve özlük haklarını karara bağlamak.
 • İl başkanının verdiği işleri yapmak,
 • İl kongresi ve il yönetim kurulunca alınmış kararların ve verilen görevlerin icrasını sağlamak.

İl Başkanının görev ve yetkileri:

 • İl teşkilatını, ildeki bütün özel ve resmî kurum ve kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişiler nezdinde temsil etmek,
 • Partinin il, ilçe, belde, köy/mahalle teşkilatlarından sandık yönetim kurullarına kadar teşkilatlanmasını Tüzük ve Yönetmeliğe göre tamamlamak,
 • Partinin il kadın ve gençlik kollarının teşkilatlanmalarını takip etmek, ana kademe ile uyumlu ve verimli çalışmalarını sağlamak,
 • Partinin il düzeyinde çalışma ve faaliyetlerinin, Siyasi Partiler Kanunu, Parti Tüzüğü, Programı ve yönetmelikleri ile Partinin üst makam ve kurullarının belirlediği Parti politika ve ilkeleri çerçevesinde yürütülmesini ve koordinasyonunu sağlamak, denetimini gerçekleştirmek,
 • İl yönetim ve yürütme kurullarının düzenli olarak toplanmasını ve verimli çalışmasını sağlamak,
 • İl başkan yardımcılarının çalışmalarını denetlemek, başkan yardımcılarının birbirleriyle uyumlu ve verimli çalışmasını sağlamak,
 • İl danışma meclislerinin düzenli olarak toplanmasını sağlamak,
 • İl seçim çevresindeki Partili milletvekili, il genel meclisi üyeleri, belediye başkanları ve belediye meclisi üyeleri ile il, ilçe ve belde teşkilatları arasındaki uyumu sağlamak,
 • Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı ile koordineli olarak, il kongresinin yasal süresi içerisinde yapılmasını sağlamak,
 • İl teşkilatının hesap işlerine ait belgeleri, mali ve idari işler başkanı ile birlikte imzalamak,
 • Partinin misyon ve vizyonu ile temel ilke ve görüşlerinin teşkilat mensuplarınca daha iyi kavranması amacıyla Parti içi eğitim çalışmalarını planlamak ve uygulamak,
 • Partinin üye sayısını arttırıcı çalışmalar yapmak,
 • İl teşkilatının bütün iş ve işlemlerinin düzenli yürütülmesini sağlamak ve denetlemektir.

İl Başkan Yardımcısı (İl Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı) görev ve yetkileri

 • İl başkanının bulunmadığı zamanlarda il teşkilatını temsil etmek, toplantılara başkanlık etmek,
 • Genel Başkanın grup ve basın toplantılarında yaptığı konuşmalarla, Parti yetkililerinin söylem ve demeçlerini izleyerek Partinin güncel ve siyasi görüşlerini il yönetimine aktarmak,
 • Siyasi ve hukuki konularda Parti adına yapılacak toplantıları düzenlemek,
 • İl düzeyinde Parti görüş ve politikalarının oluşumuna katkıda bulunmak, ortak söylem geliştirmek,
 • İl düzeyinde, insan hak ve özgürlükleri ile ilgili gelişmeleri takip etmek, bu alanda doğabilecek sorunların giderilmesi konusunda proje üretmek,
 • İldeki siyasi ve sosyal gelişmeleri takip etmek, diğer siyasi partilerle diyalog kurmak, demokrasi kültürünün yerleşmesine çalışmak,
 • Partinin misyon ve vizyonunun, teşkilat mensuplarına ve halka anlatılmasına yönelik çalışmalar yapmak,
 • Parti teşkilat ve üyelerinin çalışmalarda karşılaştığı hukuki sorunlarla ilgilenmek,
 • İldeki Parti faaliyetlerinin Kanun, Tüzük ve yönetmeliklere uygun yürütülmesini sağlamaktır.

İl Başkan Yardımcısı (İl Teşkilat Başkanı) görev ve yetkileri;

 • İlde, ilçe teşkilatlarından sandık yönetim kurullarına kadar her kademedeki teşkilatlanmayı Tüzük ve Yönetmelik hükümlerine uygun olarak gerçekleştirmek, verimli çalışmalarını sağlamak ve denetlemek,
 • Partinin il kadın ve gençlik kollarının teşkilatlanmalarını takip etmek, ana kademe ile uyumlu ve verimli çalışmalarını sağlamak,
 • Partinin üye sayısını arttırıcı çalışmalar yapmak, üye kayıtlarının Genel Merkez e-teşkilat programına ilçe ölçeğinde köy/mahalle ve sandık esasına göre işlenmesini sağlamak ve takip etmek,
 • Üye kayıtları ile ilgili bilgileri altı ayda bir Genel Merkez Teşkilat Başkanlığına göndermek,
 • İl danışma meclisini il sekreteri ile eşgüdüm içerisinde düzenlemek, ilçe danışma meclislerinin takibini yapmak,
 • İl kongresinin hazırlık çalışmalarını yapmak, kongre faaliyet raporunu hazırlamak ve kongrenin gerçekleşmesini sağlamak,
 • İlçe ve belde kongrelerinin Kanun, Tüzük, yönetmelikler ve Genel Merkez talimatları doğrultusunda zamanında ve sağlıklı olarak yapılmasını sağlamak ve denetlemek,
 • İl teşkilatı ve yan kuruluşların organlarına seçilen veya atama ile getirilenlerin adı, soyadı, doğum yeri ve tarihleri, TC kimlik numaraları ile meslek veya sanatları, ikametgâh ve nüfus cüzdanı örneklerinin 15 gün içinde valiliğe yazılı olarak teslimini sağlamak,
 • Alt kademe teşkilatları içinde meydana gelebilecek sorun ve şikâyetleri çözümlemek, önerileri değerlendirmek, gerektiğinde Parti üst yönetimine rapor etmek,
 • İl ve alt kademe teşkilat mensuplarının eğitimleriyle ilgili çalışmaları seçim işleri ve AR-GE birimleri ile birlikte gerçekleştirmek,
 • İl yönetim kurulu üyelerinin aylık nöbet çizelgesini il sekreteri ile eşgüdüm içerisinde hazırlamak, takip etmek, ilçe teşkilatlarının açık olup olmadıklarını ve nöbetin tutulup tutulmadığını denetlemektir.

İl Başkan Yardımcısı (İl Seçim İşleri Başkanı) görev ve yetkileri;

 • Sandık yönetim kurullarının, teşkilat başkanı ile koordineli olarak kurulmasına katkıda bulunmak ve verimli çalışmalarını sağlamak,
 • Genel Merkezce verilen programa göre il, ilçe ve beldelerde seçim koordinasyon merkezlerinin kurulmasını sağlamak,
 • İlçe ve beldelerde seçim irtibat bürolarının kurulmasını sağlamak ve çalıştırmak,
 • Seçim çalışmalarının başarısı için etkili ve verimli plan ve programlar yapmak,
 • Yüksek Seçim Kurulunca yayımlanan genelge ve bildirileri takip etmek, seçim takviminde öngörülen ve Parti teşkilatları tarafından yapılması gereken iş ve işlemlerin gününde ve eksiksiz yapılmasını sağlamak,
 • Seçimlerde, il başkanlığı adına itiraza yetkili kılınanları zamanında il seçim kuruluna bildirmek,
 • Seçimlerde, il seçim kurullarındaki birleştirme işlemlerini veya itirazları takip etmek üzere en az iki Parti temsilcisini belirlemek ve il seçim kuruluna bildirmek,
 • Her iki yılda bir yeniden oluşturulan ilçe seçim kurullarında Parti adına görev yapacak bir asıl bir yedek üyenin ilçe teşkilatlarınca, özellikle hukukçu üyelerimiz arasından belirlenmesini ve süresi içinde yetkili ilçe seçim kuruluna bildirilmesini sağlamak,
 • İlçe seçim kurullarınca oluşturulan sandık kurullarına Parti adına katılacak bir asıl bir yedek üyenin, tüm ilçelerce her sandık kurulu için eksiksiz olarak belirlenmesini ve seçim takviminde belirtilen süre içinde yetkili ilçe seçim kuruluna verilmesini sağlamak,
 • Seçimlerde sandık başında Parti adına görev yapacak en az iki müşahidin, tüm ilçelerce her sandık kurulu için eksiksiz olarak belirlenmesini ve oy verme günü sandık başında hazır bulunmasını sağlamak,
 • İlçe seçim kurullarınca yapılacak güncelleştirme çalışmalarının takibini ve denetimini yapmak,
 • Müşahitler ve sandık kurullarında Parti adına görev yapacak üyeler ile seçim çalışmalarına katılan tüm teşkilat mensuplarının eğitimini sağlamak,
 • Aday adaylıklarıyla ilgili il düzeyinde yapılması gereken iş ve işlemleri, Genel Merkezin talimatlarına uygun olarak gerçekleştirmek,
 • Partinin il belediye başkan ve belediye meclisi ile il genel meclisi üyelik adaylarına ilişkin bildirimin istenen belge ve bilgilerle birlikte ilgili seçim kuruluna zamanında verilmesini sağlamak,
 • Yerel seçimlerde aday gösterilenlere ait bildirimlerin istenen belge ve bilgilerle birlikte ilçe teşkilatlarınca yetkili seçim kurullarına verilmesini sağlamak,
 • Sandık sonuç tutanakları ile ilçe seçim kurullarınca düzenlenen ilçe birleştirme tutanaklarının onaylı birer örneğinin ilçe teşkilatları tarafından eksiksiz olarak alınmasını sağlamak,
 • Genel ve yerel seçimlerde il seçim kurulunca düzenlenen birleştirme tutanağının onaylı birer örneğini almak,
 • İl ve ilçelerde, seçim sonuçlarına yapılacak itirazları takip etmek, aleyhte çıkan kararlara karşı süresi içinde itiraz hakkını kullanmak,
 • Seçim sonuçlarının en sağlıklı ve hızlı şekilde Genel Merkeze ulaşmasını sağlamak,
 • Seçim sonrası müşahitlerce alınan sandık sonuç tutanaklarının, her seçim türü için ayrı ayrı olmak üzere ilçe ve belde ölçeğinde mahalle ve köylere göre düzenli ve eksiksiz biçimde arşivlenmesini sağlamaktır.

İl Başkan Yardımcısı (İl Tanıtım ve Medya Başkanı) görev ve yetkileri;

 • Partinin il düzeyinde tanıtım ve medya ile ilgili işlerini yürütmek,
 • Propaganda ve tanıtım malzemelerinin temini, korunması ve dağıtımını sağlamak,
 • Tanıtımda bilişim teknolojisinden yararlanmak için gerekli çalışmaları ve Partinin il ve ilçe teşkilatları adına kurulu İnternet sitelerinin kurumsal kimliğe uygun olarak düzenlenmesini ve güncellenmesini AR-GE başkanlığı ve il sekreterliği ile birlikte sağlamak,
 • Partinin il düzeyinde halka açık olarak yapacağı toplantı, panel, açık oturum vb. programları diğer birimlerle eşgüdüm içerisinde yürütmek,
 • Parti ve Parti politikaları ile Partinin yerel yönetim ve merkezi hükümetteki çalışma ve hizmetlerini en etkin yöntemlerle tanıtmak,
 • Yerel ve ulusal medyayı takip ederek Parti ile ilgili haber, yorum ve analizleri tespit etmek, derlemek, dağıtımını ve arşivlenmesini sağlamak,
 • Seçimler başta olmak üzere yürütülecek tanıtım ve propaganda stratejileri ile malzemelerini belirlemek ve üretmek,
 • Parti etkinliklerinin görsel, işitsel ve belgesel kayıtlarının tutulması ve il sekreterliği ile birlikte arşivlenmesini sağlamak,
 • Diğer siyasi partilerin tanıtım ve medya faaliyetlerini izlemektir.

İl Başkan Yardımcısı (İl Dış İlişkiler Başkanı) görev ve yetkileri;

 • Partinin dış politikalarının teşkilat mensuplarına ve halka doğru olarak aktarılmasını sağlamak,
 • Dış politik gelişmeleri, dünyadaki siyasi olayları ve bu olaylarla ilgili parti sözcülerinin açıklamalarını takip ederek teşkilatı ve halkı bilgilendirmek,
 • Partinin dış politikalarına uygun olarak ilde çalışmalar yapan sivil toplum kuruluşları ve düşünce merkezleri ile diyalog ve iş birliği içerisinde olmak, ortak çalışmalar yapmanın zeminini oluşturmak,
 • Turistik yörelerde, turistlere yönelik tanıtım faaliyetlerinde bulunmak,
 • Yurt dışında çalışanlar ve yakınlarıyla ilişki kurmak, sorunlarını tespit etmek ve Genel Merkez Dış İlişkiler Başkanlığına bildirmek,
 • İlde yaşayan yabancılarla görüşerek Partiyi tanıtmak, politikaları hakkında bilgilendirmek, varsa sorunları ile ilgilenmek, çözümüne yardımcı olmak,
 • İl başkanlığını ziyaret eden yabancı misyon ve heyet görüşmelerinin verimli olması için gerekli hazırlıkları yapmak, il başkanına yardımcı olmaktır.

İl Başkan Yardımcısı (İl Sosyal İşler Başkanı) görev ve yetkileri;

 • Partinin aile, sağlık, eğitim, çalışma, kültür ve çevre gibi konulara ilişkin sosyal politikalarının, teşkilat mensuplarına ve halka doğru olarak aktarılmasını sağlamak,
 • İldeki sosyal yapıyı ve olayları izleyerek raporlar hazırlamak, yaşanan sosyal sorunları tespit ederek gerektiğinde Parti üst makamlarına iletmek üzere kademe başkanına sunmak,
 • İlde faaliyette bulunan sosyal ve kültürel amaçlı sivil toplum kuruluşları ile diyalog kurmak, Parti politikalarına aykırı olmayacak şekilde ortak çalışmalar yapmak,
 • İldeki yoksulları, kimsesizleri, sokak çocuklarını, yaşlıları ve özürlüleri tespit etmek, durumlarının iyileştirilmesi ile ilgili proje ve programlar hazırlamak, etkinliklerde bulunmak,
 • Özürlüler ve yaşlılar koordinasyon merkezleri gibi kurumları kurmak ve çalışmalarını sağlamak,
 • İlin tarihi ve kültürel değerlerinin korunması için gerekli çalışmaları yapmak, yapanlara destek olmak,
 • Parti üyeleri arasında dayanışma, sevgi, saygı, dostluk gibi davranışların gelişmesi için faaliyette bulunmak,
 • Parti çalışmalarında kullanılacak sosyal dokuya ilişkin istatistikleri hazırlamak,
 • Doğal afetlerde veya acil durumlarda yöreye ve mağdurlara yönelik destek ve yardım çalışmalarına üyelerin katılımını sağlamak, yetkililere yardımcı olmak,
 • İl başkanının ildeki hastane, huzurevi, bakım yurdu vb. sosyal kurumlar ile sosyal amaçlı STK’lara ziyaret programları hazırlamaktır.

İl Başkan Yardımcısı (İl Yerel Yönetimler Başkanı) görev ve yetkileri;

 • Partinin yerel yönetimlere ilişkin politikalarının ilde uygulanmasına yönelik çalışmalar yapmak,
 • Partinin yerel yönetim politikalarının teşkilata ve halka doğru olarak aktarılmasını sağlamak,
 • Teşkilat Başkanlığı ile birlikte Partili belediye başkanları, belediye ve il genel meclisi üyeleri ile teşkilatın, uyumlu, verimli ve etkin çalışmalarını sağlamak,
 • Partili belediye başkanları, belediye ve il genel meclisi üyelerinin Parti politikalarına uygun çalışmalar yapmasına yardımcı olmak,
 • Belediye ve il genel meclisi üyelerinin toplantı ve diğer çalışmalara düzenli olarak katılımını sağlamak ve sonucunu rapor etmek,
 • İl yerel yönetimler danışma meclisini düzenlemek, ilçe ve beldelerde yapılan yerel yönetimler danışma meclislerini takip etmek ve yapılmasını sağlamak,
 • Halkın yerel yönetimlerden istek ve beklentilerini tespit etmek, bunların çözümüne yönelik olarak çalışmalar yapmak,
 • Yerel yönetimler alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları ile muhtarların ve Partili belediyelerin koordineli çalışmalarına yardımcı olmak,
 • Partili belediye başkanları, belediye ve il genel meclisi üyelerine ait isim ve meslek gibi iletişim bilgilerini içeren kayıtların tutulmasını sağlamak,
 • Partili belediye ve il genel meclisi üyelerinin görev ve yetkileri ile çalışma usul ve esaslarıyla ilgili eğitim çalışmalarını ilgili birimlerle birlikte eşgüdüm içerisinde gerçekleştirmektir.

İl Başkan Yardımcısı (İl Ekonomi İşleri Başkanı) görev ve yetkileri:

 • Partinin ve hükümetin ekonomik politikalarının teşkilata ve halka doğru olarak anlatılmasını sağlamak,
 • Parti propagandasında kullanılacak genel ve yerel ekonomik verileri ve istatistikleri hazırlamak,
 • İlin ekonomik yapısını, yatırımlar, yeni açılış ve kapanışlar, istihdamın yönü, istihdamda daralma, gerilemeler, artışlar vb. yönlerden izlemek ve değerlendirmek,
 • İlin ekonomik yapısı ve kalkınması konusunda proje ve politikalar üretmek,
 • İldeki esnaf, sanatkâr, küçük, orta ve büyük ölçekli yatırımcıların istek ve beklentilerini tespit ederek proje ve raporla hazırlamaktır.

İl Başkan Yardımcısı (İl Halkla İlişkiler Başkanı) görev ve yetkileri:

 • Partinin, sivil toplum ve meslek kuruluşları ile ilişkilerini düzenlemek,
 • Sivil toplum ve meslek kuruluşlarının toplantı, festival, şölen, şenlik, piknik gibi etkinliklerine parti adına katılmak, katkıda bulunmak ve ortak çalışmalar yapmak,
 • Teşkilat mensuplarının halkla ilişkiler konusunda eğitimini sağlamak,
 • Parti üyelerine veya halka yönelik sosyal, sanatsal ve sportif etkinlikler düzenlemek,
 • Halka yönelik miting veya kapalı salon toplantılarını, tanıtım ve medya başkanlığı ile eşgüdüm içerisinde yürütmek,
 • Partinin amaç ve çalışmalarını anlatmak, halkın beklentilerini, istek ve şikâyetlerini tespit etmek amacıyla ilgili birimlerle birlikte esnaf, sivil toplum kuruluşları ile resmî kurumlara ziyaret programları yapmak,
 • Vatandaşların Parti ile olan ilişkilerini düzenlemek, sorunlarını, istek ve şikâyetlerini tespit ederek ilgili birimlere iletmek, bu amaçla AK PARTİ İletişim Merkezini (AKİM) kurmak ve çalıştırmak,
 • Bayramlarda, Parti içi bayramlaşma programları düzenlemek; diğer siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarına, huzurevi, yoksul ve kimsesizlere yapılacak sosyal amaçlı ziyaretlere katılacak ekipleri sosyal işler başkanlığı ile eşgüdüm içerisinde belirlemek ve ziyaretleri gerçekleştirmektir.

İl Başkan Yardımcısı (İl Mali ve İdari İşler Başkanı-İl Muhasibi) görev ve yetkileri:

 • Muhasebe kayıtlarını muhasebe tekniğine ve mevzuata uygun olarak düzenlemek,
 • Üye aidatlarının toplanmasını sağlamak,
 • Partinin aidat, bağış vb. gelirlerinin makbuz karşılığında toplamasını sağlamak, makbuzları usulüne uygun olarak düzenlemek ve koçanlarını saklamak,
 • Parti giderlerinin makbuz veya fatura gibi belgeler karşılığında ve harcama kararına dayalı olarak usulüne uygun şekilde yapılmasını sağlamak, giderlere ait belgeleri saklamak,
 • Onaylanan bütçede öngörülmüş bulunmak kaydıyla, 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanununun 70. maddesinde belirtilen ve her yıl için yeniden değerleme oranında artırılarak belirlenen miktarı aşmayan harcamalar ile genel tarifeye bağlı giderler dışında yapılacak harcamalar için il yönetim kurulu kararının alınmasını sağlamak,
 • Partinin yapacağı sözleşmeleri ve girişecekleri yükümlülükleri, il yönetim kurulu tarafından yetkili kılınmış olmak kaydıyla yapmak,
 • İl teşkilatının ilçeleri kapsayacak şekilde gelir ve gider tahminlerini gösteren bir yıllık bütçeyi hazırlamak ve ilgili takvim yılından önceki ekim ayı sonuna kadar Genel Merkeze göndermek,
 • İl teşkilatının, ilçeleri kapsayacak şekilde bütçe yılını izleyen nisan ayı sonuna kadar, bir önceki yıla ait bütçe uygulama sonuçlarını gösteren il kesin hesabını hazırlamak ve Genel Merkeze göndermek,
 • İl ve ilçelerin gelir ve giderleri hakkında altı ayı geçmeyen sürelerde Genel Merkeze hesap bildirimi yapmak,
 • İl teşkilatının telefon, elektrik, su, doğalgaz ve kira gibi ödemelerinin zamanında yapılmasını sağlamak,
 • Partiye gelir elde edilmesine yönelik çalışmalar yapmak,
 • İl binasının bakım, onarım, temizlik ve güvenliğine ilişkin işleri yaptırmak,
 • Personelin mevzuata uygun olarak sevk ve idaresini, çalışan veya görevine son verilenlerin süresi içinde resmî bildirimlerini il sekreterliği ile eşgüdüm içerisinde yapmak,
 • İl teşkilatının ihtiyaç duyduğu malzeme ve demirbaşları tespit etmek, satın alma kurallarına göre alımlarını yapmak,
 • Harcama evrakını, il başkanı ile birlikte imzalamak ve arşivlemek,
 • İl teşkilatının idari ve malî işlerini düzenli yürütmektir.

İl Araştırma ve Geliştirme (AR-GE) Başkanı görev ve yetkileri:

 • Bilgi ve iletişim teknolojilerini izlemek ve Partinin bu imkânlardan yararlanması için çalışmalar yapmak, il ve ilçe teşkilatları adına kurulu internet sitelerinin kurumsal kimliğe uygun olarak düzenlenmesi ve güncellenmesini tanıtım ve medya başkanlığı ve il sekreterliği ile birlikte sağlamak,
 • Parti içi eğitim programlarının altyapısını ilgili birimlerle birlikte oluşturmak ve gerçekleştirmek,
 • Gerektiğinde kamuoyu araştırmaları yapmak,
 • Seçim çalışmalarında kullanılacak yerel verilerin ve seçim sonuçlarının analizlerini ve değerlendirmesini ilgili birimlerle iş birliği içinde yapmak ve rapora bağlamak,
 • Partinin kullandığı elektronik veri ortamlarının sağlıklı biçimde işlerliğini ve korunmasını sağlamak,
 • Parti çalışmalarının kaliteli, etkili ve verimli yürütülmesine yönelik olarak teknolojik altyapı ve teknikleri geliştirmek ve uygulamak, bu amaçla Parti içi eğitimler düzenlemektir. 

İl Başkan Yardımcısı (İl Sekreteri) görev ve yetkileri:

 • Parti defterlerini düzenli olarak tutmak,
 • İlçe, belde ve yan kuruluşlarca tutulan defter ve kayıtların Parti Tüzük ve yönetmeliklerine uygunluğunu sağlamak,
 • İl teşkilatında, aylık ve haftalık olarak yapılan toplantıların gündemlerini yetkili kişi ve kurulların görüşleri doğrultusunda hazırlamak, toplantıların duyurularını yapmak, alınan kararları karar defterine yazmak ve imzalatmak,
 • İl teşkilatında, birimlerin kendi aralarında yapacağı iç yazışmalar hariç Parti adına her türlü dış yazışmasını süresi içinde yapılmasını sağlamak,
 • İl teşkilatı adına kamu kurum ve kuruluşlarına yapılacak resmî bildirimleri süresi içinde yapmak,
 • Gelen-giden evrakın kayıtlarını düzenli olarak tutmak ve dosyalamak,
 • İl teşkilatını, davacı veya davalı olarak her tür yargı merciinde, özel veya resmî kurum ve kuruluşlar nezdinde il başkanı adına bizzat veya vekil marifetiyle temsil etmek,
 • Partinin büro hizmetlerinin verimli yürütülmesini sağlamak,
 • İl teşkilatının arşivini diğer birimlerle eşgüdüm içerisinde oluşturmak,
 • Parti toplantılarının organizasyon ve takibini diğer birimlerle birlikte yapmak,
 • İl yönetim kurulu üyelerinin, teşkilat başkanlığı ile eşgüdüm içerisinde aylık nöbet çizelgesini hazırlamak, takip etmek, ilçe teşkilatlarının açık olup olmadıklarını ve nöbetin tutulup tutulmadığını denetlemektir.

 

14 Eyl 2021 - 20:16 - Gündemgöndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak CT Haber Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan CT Haber hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler CT Haber editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı CT Haber değil haberi geçen ajanstır.


Nevşehir'in Marka İşletmeleri

CT Haber, Nevşehir ile özdeşleşen markaları ağırlıyor.

+90 (384) 213 50 40
Reklam bilgi


Anket NEVŞEHİR'İN BELDELERİ ARASINDA EN BAŞARILI BELEDİYE BAŞKANLARI SİZCE KİM?