CHP Nevşehir Milletvekili Sarıaslan TBMM'de Konuştu

Güvenlik Soruşturması Kanun Teklifinin geneli üzerine TBMM Genel Kurulunda Nevşehir CHP Milletvekili Faruk Sarıaslan konuşma yaptı. 

Güvenlik Soruşturması Kanun Teklifinin geneli üzerine TBMM Genel Kurulunda Nevşehir CHP Milletvekili Faruk Sarıaslan konuşma yaptı. 

İŞTE O KONUŞMADAN BÖLÜMLER 

Konuşmacı: FARUK SARIASLAN Seçim Çevresi: NEVŞEHİR

Tutanak Metni:

CHP GRUBU ADINA FARUK SARIASLAN Nevşehir - Sayın Başkan değerli milletvekilleri hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilen Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanun Teklifi hazırlanırken iptal gerekçeleri hiç göz önüne alınmamıştır. Anayasanın 128inci maddesi Memurların ve diğer kamu görevlilerinin nitelikleri atamaları görev ve yetkileri ile özlük işleri kanunla düzenlenir. der. İdareye bırakılan düzenleme yetkisinin çerçevesinin kanunla çizilmesi konuya ilişkin genel ilke ve prensiplerin kanunda belirlenmiş olması gerekmektedir. Ancak idareye belirsiz yetkiler veren bu düzenleme yasama yetkisinin devredilmezliği ilkesine aykırıdır. Getirdiğiniz bu teklif saydığımız hukuki dayanaklardan yoksundur. Kişi hakkında adli sicil kaydı araştırması yapılırken hangi suçlar baz alınacaktır Hafif yaralamadan da adli sicil kaydı olabilir hırsızlıktan da hakaretten de. Bunların kanunda açık ve net bir şekilde tarif edilmesi gerekir.

Anayasanın 38inci maddesinin birinci fıkrası Kimse kanunun suç saymadığı bir fiilden dolayı cezalandırılamaz. der. Yine üçüncü fıkrasında ise Ceza ve ceza yerine geçecek güvenlik tedbirleri kanunla konulur. diyerek suç ve cezanın kanuniliği ilkesini getirmiştir. Yasak eylemlerin önceden bilinebilir düşüncesine dayanan bu ilkeyle temel hak ve özgürlüklerin güvence altına alınması amaçlanmaktadır. Belli bir kesinlik içerisinde hangi fiile hangi hukuksal yaptırımın bağlandığının bireyler tarafından bilinmesi ve eylemlerinin sonuçlarının ön görülebilir olması gerekmektedir. Getirmiş olduğunuz bu yasa teklifinde hangi suçların güvenlik soruşturması kapsamına gireceği işlenmiş bir suçun zamanaşımına uğramış ise bunların değerlendirilip değerlendirilmeyeceği

hiç dikkate alınmadan kanunilik ilkesi yok sayılarak hazırlanmıştır. Ne yazık ki bir kişi hakkında bir dava açılmış ve kişi berat etmiş olsa bile bu şahıs hakkında hemen devlet tarafından bir fişleme yapılmaktadır. Arşiv araştırmasında da bu fişlemelere dayanak yapılarak idarenin sübjektif değerlendirmesine göre o şahıs göreve alınacak ya da alınmayacak diye karar verilmektedir.

Getirilen bu teklif Anayasanın 90ıncı maddesi uyarınca Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 6ncı maddesinin 2nci fıkrasına da aykırıdır. Bu fıkrada Bir suçla itham edilen herkes suçluluğu yasal olarak sabit oluncaya kadar masumdur. der. Getirdiğiniz bu teklifle masumiyet karinesini yok sayıyorsunuz.

Bu teklif kişisel verilerin korunması ve özel hayatın gizliliği açısından Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 8inci maddesine ve insanların lekelenmeme hakkını koruyan Anayasanın 38/3üncü maddesine de aykırıdır. İnsanların lekelenmeme hakkını korumak devletin yükümlülüğü ve sorumluluğu altındadır. Lekelenmeme hakkı Suç şüphesi nedeniyle hakkında soruşturma veya kovuşturma yürütülen kişinin bu işlemden dolayı onur şeref ve haysiyetinin zarar görmemesi toplum içindeki saygınlığının zedelenmemesi hakkında henüz hüküm verilmemiş kişinin masumiyetine zarar verecek kişiyi toplum nezdinde mahkûm edecek her türlü söz yayın haber gibi davranışlardan kaçınma. olarak tanımlanmıştır ve kanun teklifi bu hakkı hiçe saymaktadır.

Sayın milletvekilleri değerli Komisyon üyeleri getirmiş olduğunuz bu yasanın 5inci maddesi tam evlere şenlik bir maddedir. Bakınız ne diyorsunuz bu 5inci maddede: Güvenlik soruşturmasına görevin gerektirdiği niteliklere etkisi yönüyle kişinin eşi ile birinci derecede kan ve sıhri hısımları da dâhil edilir. Yani medeni hukuk açısından birinci derecede kan hısımlığı anne baba ve çocuklar birinci derecede sıhri hısımlık ise evlendiğiniz kişinin anne ve babası. Bakın ne yapıyorsunuz siz bu yasayı getirirken Bir çocuk işe girmiş sınava girmiş her türlü mülakatı geçmiş işe başlayacak siz bu çocuk hakkında güvenlik soruşturmasına başlıyorsunuz arşiv araştırması yapıyorsunuz -hangi senede- bunun anne ya da babasından herhangi biri suç işlemişse bu çocuğa Sen asla işe giremezsin. diyorsunuz. Ya da babası işe girmiş başlamış çocuğu yetişmiş belli yaşa gelmiş suç işlemiş örneğin Emniyet amiri olmuş bir kişiye çocuğu suç işledi diye o kişiyi Emniyet amirliğinden Emniyet müdürü yapmayacaksınız. Size daha da vahimini söyleyeyim: Bir kişi işe girmiş çok başarılı terfi etmesi gerekecek bu arada da evlenmiş evlendiği kişinin anne ya da babasının işlemiş olduğu bir suçtan dolayı bu yükselmesi gereken kişiyi yükseltmeyeceksiniz. Yani diyorsunuz ki burada borçlar hukukunda vardır ya hukukçu arkadaşlarım bilir müteselsil sorumluluk. Yani siz borçlu olmasanız bile o senede imza atmışsanız hepiniz sorumlu olursunuz. Borçlar hukukunda buna müteselsil sorumluluk denir. Ceza hukukuna yeni bir kavram getiriyorsunuz. Getirdiğiniz kavram ceza hukukunda müteselsil sorumluluk. Yani bir kişinin anne ya da babası bir suç işlemişse o kişiyi o suçtan dolayı sorumlu tutamazsınız. Daha da vahimi evlenen kişiyi evlendiği kişinin anne ya da babasının işlediği suçtan dolayı sorumlu tutamazsınız. Şimdi bu sizin getirdiğiniz bu yasa geçecek olursa şöyle bir madde eklememiz lazım dememiz lazım ki bu maddeye: Bir yetki belgesi alacak evlenecek kişi mahkemeden o yetki maddesine istinaden önce gidecek güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapacak sonra da gelecek o kişiyle evlenecek.

Şimdi bunu vicdanınız kabul ediyor mu Bu toplum ahlakıyla bağdaşıyor mu Ne vicdan kabul eder ne de toplumun ahlakı kabul eder. İşin en vahim tarafı bu ceza hukuku açısından da kabul edilir bir şey değildir. Ceza hukukunda suçların şahsiliği ilkesi vardır. Bir kişi ancak kendi işlemiş olduğu suçtan dolayı sorumlu olur başkasının işlemiş olduğu suçtan dolayı sorumlu tutamazsınız. Bakın bu ne olacak biliyor musunuz Kimseyi itham etmek için suçlamıyorum geçmişi deşmek için suçlamıyorum AK PARTİ sıralarında oturanların çok büyük bir çoğunluğunun adım kadar eminim ki FETÖden dolayı fişlemesi vardır. Yarın iktidar değiştiğinde işe adam alınırken sizlerin çocuklarınızın ya da sizlerin uğradığı fişlemeden dolayı sizin çocuklarınız işe alınmazsa hangi adalet duygusuna sığınacağız

Değerli milletvekilleri Anayasamızın suç ve cezalara ilişkin 38inci maddesinin yedinci fıkrasında Ceza sorumluluğu şahsidir. der. Yine 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun Esaslar başlıklı ikinci kısmında yer alan 20nci maddede de Ceza sorumluluğu şahsidir. Kimse başkasının fiilinden dolayı sorumlu tutulamaz. der. Şayet siz bu yasayı bu şekilde geçirecek olursanız Anayasa Mahkemesinde yeniden iptal edilecek çünkü getirdiğiniz bu teklifte Anayasanın 90 38/3 ve 20 ile Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 6ncı ve 8inci maddelerine aykırı hareket ediyorsunuz.

Değerli milletvekilleri olağan dışı ve hukuka aykırı soruşturmalar hiçbir ülkede toplumu birleştirmemiş hatta beklenenin aksine dramatik düşmanlıklar yaratmıştır. Üzülerek söylüyorum ki getirdiğiniz yasalarla adaletten ve hukuk devletinden uzaklaşıyor ülkeyi hukuk devleti değil kanun devletine dönüştürüyorsunuz. Hepimizin bilmesi gerekir ki biz bu yasaları çıkarırken yetkiyi milletten meşruluğunu hukuktan almak zorundayız. Hukuku meşruiyeti olmayan bir yasa çıkarıyorsunuz.

On sekiz yıllık iktidarınız döneminde reform diye diye ülkeyi ileriye değil geriye doğru götürüyorsunuz. Ülkemizin gelişmesi ve huzuru için -yapmamız gereken- hukukun üstünlüğüne dayalı insan haklarına saygılı kuvvetler ayrılığını ve laikliği esas alan temel hak ve özgürlükleri koruyan bir ülke yaratmak zorundayız. O zaman ülkeyi geliştirebilir ve kalkındırabiliriz. Oysa siz bu anlayış yerine hukuku tanımayan mahkeme kararlarına saygı duymayan Cumhuriyetin kurucularına kin kusan kuvvetler ayrılığı ilkesini tanımayan eğitimi bilimden ve akıldan uzak dinci ve kinci gençlik yetiştirmek için kullanan toplumu ayrıştırıp etkisizleştiren demokrasi ve insan hakları mücadelesi veren çevreleri yazanı çizeni konuşanı cezaevi baskısıyla susturmaya çalışıyor yaratıcı özgür insan yetiştirmesini önleyerek de ülkenin gelişmesinin önüne set çekiyorsunuz.

Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı

BAŞKAN - Buyurunuz efendim.

FARUK SARIASLAN Devamla - Bunlar yetmiyormuş gibi Emevi zihniyetine şirin gözükmek için devlet nişanlarından Atatürkü açılma döneminde de Andımızı kaldırarak belli çevrelere şirin gözükmeye çalışıyorsunuz. Bir açılıyorsunuz pir açılıyorsunuz. Osloda başlıyorsunuz Kuzey Irak Suriye derken kapanamıyorsunuz kapanamayınca da parti kapatmaya gidiyorsunuz. Unutmamanız gerekir ki yanlış üstüne yanlış hata üstüne hata yapıyorsunuz. İki yanlışın bir doğru yapmayacağını herhâlde bilmeniz gerekir. Yapmış olduğunuz bu hataların bedelini de halka ödetiyorsunuz.

Değerli milletvekilleri son dönemde irticai faaliyetler hortluyor hortlamaya devam ediyor. Benim senin bu milletin vermiş olduğu paralarla altına araba alınan bir paşa bir general bir tekkeye gidiyor bir zaviyeye gidiyor.

Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı

BAŞKAN - Tamamlayalım.

FARUK SARIASLAN Devamla - Orada benim milletimin verdiği vergilerle paralarla alınan arabalarla gidiyor orada şıh dediği şahsın önünde diz çöküyor. Bunu Türk generaline yakıştıramıyorum. Ya generalliğini bırakacaksın ya da gidip o şeyhin müridi olacaksın. Hem şeyhin müridi olup hem general olamazsın. Buna Türk milleti müsaade etmez. Bu dönemler geçer iki sene üç sene çabuk geçer ama bunun bedelini halka bir daha ödetmemeniz gerekir. Bunları biz yaşayarak gördük FETÖde gördük. Burada İçişleri Bakanlığına Jandarma bağlı Emniyet bağlı. Siz AK PARTİ olarak bir karar vermek zorundasınız. Devletin oylarıyla seçilen kişiler mi bu ülkeyi yönetecek şeyhlerin şıhların müritleri mi bu ülkeyi yönetecek. Hepinize saygılar sunuyorum. Teşekkür ederim. dedi 

06 Nis 2021 - 22:29 - Siyaset


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak CT Haber Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan CT Haber hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler CT Haber editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı CT Haber değil haberi geçen ajanstır.Nevşehir'in Marka İşletmeleri

CT Haber, Nevşehir ile özdeşleşen markaları ağırlıyor.

+90 (384) 213 50 40
Reklam bilgi


Anket NEVŞEHİR'İN BELDELERİ ARASINDA EN BAŞARILI BELEDİYE BAŞKANLARI SİZCE KİM?